Paris Alphabet: V

by tiresomemoi

V, rue Gassendi, 23 January 2014V, rue Gassendi

Advertisements